Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Rodzina 500 plus

Czcionka:

Program Rodzina 500+ w Gminie Zgorzelec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na kolejne okresy zasiłkowe będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 grudnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku
do 31 stycznia następnego roku
, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Zadanie realizowane jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul. Tadeusza Kościuszki 70, pokój nr 1 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Osoby do kontaktu:

 • Pani Karolina Sawiniec – tel. kont. 75 77 15 542
 • Pani Iwona Antoniszyn – tel. kont. 75 77 52 667

Wnioski będzie można składać również przez Internet korzystając z:

 • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
 • platformy usług elektronicznych PUE ZUS 
 • kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez banki.

 

               Bogumiła Hamielec                                                 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zgorzelcu               

                                                                   

 

                                                                                                                                                                       


Podsumowanie pierwszego etapu rządowego programu „Rodzina 500+’’ w gminie Zgorzelec

Od 1 kwietnia 2016r. oficjalnie wystartował program Rodzina 500+. Realizatorem tego zadania w gminie Zgorzelec jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. W ustawie nie określono, na co konkretnie środki te powinny być wydawane, uznano jednak, że w przypadku marnotrawienia świadczenia można zamienić pieniądze na pomoc w formie rzeczowej (np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp.), a także w formie opłacania usług (np. przedszkola, obiadów, czynszu, itp.).

Od 01 kwietnia do 01 lipca 2016r. ogółem w gminie Zgorzelec złożono 513 wniosków. Wnioski składano w dwóch formach: w formie papierowej i drogą elektroniczną.

W formie papierowej złożono 484 wniosków, natomiast drogą elektroniczną 29 wniosków. Liczba przyznanych świadczeń wychowawczych, przyznanych decyzją, wyniosła 2600, w tym na pierwsze dziecko 1136.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego realizował na koniec kwietnia 2016r.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze w okresie od kwietnia do końca czerwca 2016r. wyniosły 961 674zł.

Zadanie realizowane jest na bieżąco w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu  ul. Tadeusza Kościuszki 70, pokój nr 1 w godzinach urzędowania Ośrodka.


Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

 

 • Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

 • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 • Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

 • Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

 

 • Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w Urzędzie Gminy. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

 

 • Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub gotówką w kasie banku.

 

 • Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku.

 

 • W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
   
 • Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

 

 • Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 
 • Aktualne informacje na temat programu 500+ są dostępne na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Grudzień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim