Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna

Czcionka:

Nowa wysokość zasiłku stałego z pomocy społecznej 

od 1 stycznia 2024 roku

Sejm uchwalił ustawę z dnia 28 lipca 2023 r, o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, która ukazała się 24 sierpnia 2024 r. w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r.

Ustawa wprowadza między innymi zmiany w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z którymi, więcej osób będzie mogło skorzystać z zasiłku stałego, a sam zasiłek stały zostanie znacząco podwyższony.

Zasiłek stały 2024 ile wyniesie?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.  z  2023 r.  poz  901, ze zm.) zasiłek stały ustala się w wysokości:

 - w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000,00 zł miesięcznie;

 - w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100,00 zł miesięcznie. 

 

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł );
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600,00 zł).

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

 

 

Sporządziła: Magdalena Giachnas

 


Od 1 października 2018 r. wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Od 1 października 2018 r. obowiązują wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

1. Kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 528 zł.

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 • maksymalna kwota zasiłku stałego – do wysokości 645 zł,
 • kwota z dochodu z 1ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.
 • maksymalna i minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

kwota minimalna– do wysokości 647 zł,

          kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł,

 • kwota stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

 

 

 

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim