Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktualności

Czcionka:

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Wymagania

        Niezbędne:

 1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 2. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

 3. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

 4. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 5. osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.

 6. osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.

 7. osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.

 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 9. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

 11. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

  1. ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej ( t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)

  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego     (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 218 )

  4. ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z póżn. zm.)

       2. Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość obsługi komputera,

 2. obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,

 3. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,

 4. komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,

 5. prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu,

 6. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. praca socjalna,

 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,

 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

 4. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 6. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,

 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

 10. prace administracyjne i biurowe

3.Wymagane dokumenty:

 1.  
 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • dokumenty poświadczające wykształcenie,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy,

 • oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO.


 

 

 

Blisko 60 przedsiębiorców i instytucji weźmie udział we wrześniowych Transgranicznych Targach Pracy w Zgorzelcu. Na odwiedzających targi będzie czekało kilkaset ofert pracy. Ruszamy już w czwartek 23 września br.

– Targi co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dla bezrobotnych to szansa znalezienia pracy za granicą, zaś dla osób pracujących zatrudnienia na lepszym stanowisku, z lepszym wynagrodzeniem lub w dogodniejszej lokalizacji. W tegorocznej edycji pojawi się blisko 60 wystawców, głównie z Niemiec, ale będą również wystawcy z Czech i Polski – mówi Marcin Szewczak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dodaje, że targi na dobre zadomowiły się w Zgorzelcu, który jest gościnnym miejscem dla pracodawców i poszukujących pracy.

Program wydarzenia jest już dostępny na www.eures.dwup.plTargi zaczynamy w czwartek, 23 września w godz. 10:00-14:00 w hali PGE Turów Arena w Zgorzelcu.

– Wśród wystawców znajdą się nie tylko przedstawiciele firm, ale też agencji pracy. Odwiedzający targi będą mogli wręcz wybierać w ofertach dobrego zatrudnienia. Poszukiwani będą pracownicy w takich branżach jak np. szeroko pojęte budownictwo, produkcja, transport, logistyka, hotelarstwo i gastronomia, czy też handel, usługi, prace biurowe itp.– dodaje Zuzanna Bielawska, wicedyrektor DWUP.

Każdy z pracodawców przedstawi od kilku do nawet kilkudziesięciu ofert pracy z niemal wszystkich branż. Odwiedzający targi będą mogli także wydrukować i skopiować swoje CV oraz na miejscu skorzystać z pomocy tłumaczy.

Transgraniczne Targi Pracy są sztandarowym działaniem Partnerstwa EURES-TriRegio i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu EaSI. Organizują je doradcy EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przy wsparciu Powiatu Zgorzeleckiego, Miasta Zgorzelec i Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrz Miasta Zgorzelec.

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy. Wsparcie jest ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Więcej informacji o targach i pracy za granicą można znaleźć na www.eures.dwup.pl

 

 

Źródło: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

 


 

Aktywne wakacje z projektem

 

Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec

 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” w okresie letnim odbywały się zajęcia:

 • 35 mieszkańców Naszej Gminy ukończyło część teoretyczną kursu na prawo jazdy kat. B. Zajęcia były prowadzone przez firmę GREGOR ze Zgorzelca. Kolejnym etapem będzie indywidualna nauka jazdy z instruktorem. Planowany termin ukończenia kursu jest na miesiąc listopad 2021r.

 • 5 uczestników projektu w miesiącu sierpniu uczestniczyło w kursie opiekuna osób starszych prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu. Zajęcia zawierały część teoretyczną i praktyczną. Planowany termin ukończenia kursu jest na miesiąc wrzesień 2021r.

 • od miesiąca sierpnia 2021r. rozpoczyna się cykl Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych osób zagrożonych przemocą w rodzinie, Indywidualne zajęcia z terapeutą/specjalistą ds. przemocy w rodzinie oraz indywidualne poradnictwo pedagogiczne dla 8 rodzin.

 • 40 uczestników projektu w miesiącu lipcu 2021r. uczestniczyło w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Podczas indywidualnych spotkań doradca zawodowy miał okazję uzyskać niezbędne informacje o sytuacji każdego uczestnika przebiegu jego drogi edukacyjnej i zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu. Rozmowa stanowiła punkt wyjścia do wspólnego określenia planu dalszego działania. Zajęcia miały na celu identyfikację potrzeb edukacyjno-zawodowych, a także określenie predyspozycji pod kątem planowania przyszłej kariery zawodowej. Wszystkie zebrane informacje były kluczowe do opracowania Indywidualnych Planów Działania.

 

KURS NA OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ