Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dopłaty do czynszu

Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że ustawa z dnia 10 grudnia
2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (przyznany na podstawie w/w ustawy) stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę
a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Kryteria przyznania:

 • złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy lub przyznany dodatek mieszkaniowy;

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się
  o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.;

 • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegającego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.);

 • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Wnioskodawca, musi spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu winny złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 70 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

 • dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego;

 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

 • oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

 • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się
  o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wg stanu na dzień:
    -  złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu oraz na dzień
  14 marca 2020 r.

Niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wspomnianych warunków, a spełnia warunki do otrzymania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego, wówczas zostanie mu przyznany dodatek mieszkaniowy bez dopłaty.

Więcej informacji w sprawie „zwykłego” dodatku mieszkaniowego lub dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu telefonicznie pod nr 75 77 526 67 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30.

 

Sporządziła: Monika Kieliś

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Utworzono dnia 25.01.2021, 12:21

Oświadczenie o dochodzie za 2019r.

Utworzono dnia 25.01.2021, 12:20

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim