Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zarządzenie

Czcionka:

 

GOPS.60.1.2021.Projekt

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/ 2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

z dnia 01 kwietnia 2021 roku

 

 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”

 

Na podstawie §10 pkt. 1,3,5 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu określonego zarządzeniem Nr 13/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 01 września 2020roku oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zgorzelec Nr 272/Z/21 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 31 marca 2021roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu do podejmowania działań do realizacji projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zarządzam;

 

 

§ 1

 

 

Wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec” stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Bogumiła Hamielec

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”

§ 1

Informacje o projekcie

 

 1. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 70, 59 – 900 Zgorzelec przy wsparciu finansowym z Funduszy Europejskich Programów Regionalnych.

 2. Biuro Projektu - znajduje się w budynku administracyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 70, 59 – 900 Zgorzelec, pokój nr 1, 3. W pokojach tych przyjmuje Koordynator Projektu / Asystent Koordynatora Projektu i pracownicy socjalni realizujący projekt.

 3. Biuro Projektu czynne jest w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00 i od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 tel./fax. (075) 77 52 667

 4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • Beneficjent (projektodawca) – Gmina Zgorzelec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu;

 • Instytucja Wdrażająca - Wojewódzki Dolnośląski Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych – jednostka podlegająca Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej - Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Do zadań Instytucji Wdrażającej (IW) należy nadzorowanie prawidłowej realizacji projektów w ramach RPO na wszystkich ich etapach, badanie zasadności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, weryfikacja przeznaczenia i wydatkowania środków finansowych na realizację projektów, podpisywanie umów z beneficjentami ich rozliczanie, dokonywanie płatności, promocja, kontrola przebiegu realizacji projektów, stosowanej dokumentacji, stosowanych procedur, wydatkowania środków oraz rezultatów osiąganych w realizacji projektów;

 • EFS - Europejski Fundusz Społeczny;

 • Projekt - „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu - instytucja powołana do ograniczania i łagodzenia skutków bezrobocia, która swą ustawową działalnością świadczy usługi dla osób bezrobotnych oraz pracodawców;

 • Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - niniejszy dokument określa zasady i procedury rekrutacji kandydatów do projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie;

 • Kontrakt socjalny - pisemna umowa pomiędzy Uczestnikiem Projektu a pracownikiem socjalnym, mająca na celu określenie wzajemnych zobowiązań i sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie aktywizacji społeczno- zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 • UP - Uczestnik Projektu - kandydat, który spełnił wszystkie wymogi określone we wniosku o dofinansowanie projektu i w niniejszym regulaminie, został dopuszczony do uczestnictwa w projekcie, przeszedł proces rekrutacji, i podpisał deklarację uczestnictwa w projekcie.

 • Koordynator Projektu - osoba odpowiedzialna za realizację projektu i koordynację działań zgodnie z harmonogramem, jego monitoring i ewaluację;

 • Podwykonawca - osoba fizyczna lub podmiot realizujący zamówienie publiczne na zlecenie Beneficjenta w oparciu o stosowne umowy, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa UP w Projekcie oraz prawa i obowiązki UP.

 2. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym aktywizacja zawodowa.

 3. Projekt realizowany jest w okresie od 01 kwietnia 2021r. do 30 czerwca 2023r.

 4. Udział UP w projekcie jest bezpłatny.

 5. Koszt uczestnictwa UP w projekcie ponosi Beneficjent ze środków otrzymanych na realizację Projektu ze środków EFS, budżetu państwa i środków własnych gminy.

 6. W Projekcie zaplanowano organizację następujących działań:

 1. realizację kontraktów socjalnych,

 2. realizację zadań Aktywnej Integracji.

 1. W ramach działań w grupie osób objętych kontraktem socjalnym zaplanowano:

 1. Zadanie 1. Aktywna integracja o charakterze społecznym dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo,

 2. Zadanie 2. Aktywna integracja o charakterze społecznym w zakresie asystenta rodziny oraz rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych osób zagrożonych w rodzinie,

 3. Zadanie 3. Animacje lokalne

 4. Zadanie 4.Praca socjalna,

 5. Zadanie 5. Aktywna integracja o charakterze zawodowym.

 1. W projekcie przewidziano:

 1. pokrycie kosztów kursów, terapii, spotkania z psychologiem, treningu kompetencji społecznych,

 2. catering – przerwa kawowa,

 3. wsparcie finansowe zgodne z przepisami o pomocy społecznej w postaci świadczeń

pieniężnych,

 1. zapewnienie bezpłatnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,

 2. zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji szkolenia,

 3. zapewnienie płatnych staży zawodowych przez okres 6 miesięcy.

 

§ 3

Rekrutacja Kandydatów

 

 1. Rekrutacja kandydatów zakłada stosowanie równych szans kobiet i mężczyzn.

 2. Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadza Beneficjent.

 3. Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie odbywa się poprzez:

 1. analizę akt (w tym wywiadów środowiskowych) i dotychczasową pracę z klientem,

 2. sprawdzenie, czy kandydaci spełniają warunki określone § 4 pkt. 1,

 3. wstępną rozmowę - indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym,

 4. przeprowadzenie na rzecz rekrutacji wywiadu środowiskowego zgodnie z brzmieniem ustawy
  o pomocy społecznej,

 1. Informowanie kandydatów o terminie spotkania z pracownikiem socjalnym w celu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu.

 2. Umieszczenie na liście rezerwowej kandydatów niezakwalifikowanych do udziału w projekcie ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kolejności gwarantującej im przystąpienie do udziału w projekcie zgodnie
  z kolejnością umieszczenia na liście.

 3. Podpisanie przez kandydata:

 1. deklaracji uczestnictwa w projekcie(załącznik nr 1),

 2. oświadczenia UP o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych(załącznik nr 2),

 1. Złożone przez kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

 

 1. W przypadku nie stawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym lub rezygnacji z udziału w projekcie, na jego miejsce przyjęta zostaje osoba umieszczona na liście rezerwowej jako pierwsza.

 2. Nadzór nad rekrutacją a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem pozostaje w gestii koordynatora Projektu.

 

§ 4

Zasady uczestnictwa w projekcie

 

 1. UP mogą być osoby, które w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłaszają dobrowolną chęć uczestniczenia w niej oraz spełniają jednocześnie następujące wymagania formalne:

 1. są zameldowane lub przebywają na terenie gminy Zgorzelec z zamiarem stałego pobytu,

 2. są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub zagrożeni wykluczeniem społecznym,

 3. są w wieku aktywności zawodowej (15- 64 lata),

 4. korzystają ze świadczeń pomocy społecznej (osoby, które otrzymują świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (np.: praca socjalna, interwencja kryzysowa, poradnictwo),

 5. nie uczestniczą w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez EFS

 6. UP nie ponoszą z tytułu uczestnictwa w projekcie żadnych kosztów.

 1. Zajęcia odbywają się w miejscu i o czasie wskazanym przez Beneficjenta, każdy z UP przechodzi ścieżkę wsparcia określoną w projekcie.

 2. Po zakończeniu każdego działania w ramach projektu każdy z UP otrzymuje stosowne zaświadczenie, certyfikat.

 3. W związku z nieuzasadnionym przerwaniem udziału w projekcie Beneficjent może zaprzestać udzielania UP świadczeń finansowych przez okres trzech miesięcy.

 4. UP kończy udział w projekcie z chwilą zakończenia ostatniej formy wsparcia w ramach zaplanowanej ścieżki reintegracji.

§ 5

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

 

1. UP zobowiązany/na jest do:

 • zapoznania się z niniejszym regulaminem,

 • zawarcia kontraktu socjalnego oraz złożenia deklaracji uczestnictwa we projekcie,

 • aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, które zostały mu zaproponowane, i które zaakceptował podpisując kontrakt socjalny,

 • utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem,

 • współpracy z pracownikami socjalnymi, koordynatorem/asystentem koordynatora Projektu,

 • wypełniania dokumentów dostarczonych zarówno przez Beneficjenta, jak i podwykonawców szkoleń zarówno w trakcie udziału w projekcie, jak również do 4 miesięcy po jego zakończeniu,

 • udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także do 4 tygodni miesięcy po jego zakończeniu,

 • niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających udział w projekcie,

 • usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni (np.: dostarczenie druku L-4),

 • podania danych niezbędnych do wypełnienia kwestionariusza.

2. UP ma prawo do:

 • udziału w formach wsparcia, które zostały mu zaproponowane, i co do których wyraził zgodę przez podpisanie kontraktu socjalnego,

 • zgłaszania uwag i oceny zaproponowanych form wsparcia, w których uczestniczy,

 • wpływania na profilowanie tematyki zajęć realizowanych w projekcie poprzez

 • przekazywanie ustnie prowadzącemu zajęcia,

 

 • otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,

 • otrzymania certyfikatów i zaświadczeń,

 • rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności w przypadku gdy:

 • rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do

przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu np.: choroba, znalezienie zatrudnienia itp.),

 • otrzymywania pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i innymi obowiązującymi przepisami prawa,

 • otrzymywania wsparcia, szeroko pojętej pracy socjalnej, poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia i obowiązuje do 30.06.2023r.

 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie realizującego Projekt.

 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków
  o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonywania oceny i kontroli realizacji Projektu.

 4. W sytuacjach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje koordynator Projektu.

 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień

w każdym czasie.

 1. W przypadku zmian dokonanych w regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień

Beneficjent niezwłocznie poinformuje o tym fakcie, drogą telefoniczną lub pisemną UP.

 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy
  o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa
w p.n
„Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców –

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

…………………………………………………………
Imię i Nazwisko

…………………………………………………………
Adres zamieszkania

………………………………………………………….
PESEL

 

 • Deklaruję udział w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec”, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 70 w okresie od 1 luty 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.(w roku budżetowym 2021).

 • Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa
  w projekcie i jestem świadomy/ma, że mój udział w projekcie jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikalności uprawniające do udziału w projekcie systemowym.

 • Niniejszym oświadczam, że zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

 • Niniejszym oświadczam, iż nie korzystam z podobnego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 • Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz ewentualnych wypowiedzi
  w materiałach promocyjnych w ramach projektu.

 

 

…………………………………………………………
Data, czytelny podpis Uczestnika Projektu

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa
w Projekcie p.n.
„Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców –

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 •  związku z przystąpieniem do projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelecprzyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, mającego siedzibę przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych);

 2. Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO)

dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) na podstawie:

 1. w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),

 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486 z późn. zm.),

  1. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.);

 1. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:

  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),

  2.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486 z późn. zm.),

 

 1. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),

 2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1);

 3. Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.).

 1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” w tym w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
  i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014-2020;

 2. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - Gmina Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec.

 3. Moje dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta w związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych;

 1. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie;

 2. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;

 3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.

 4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 5. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;

 6. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji;

 7. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:

  1. iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;

  2. inspektor@umwd.pl lub iod@dwup.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;

 1. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia tych danych;

 2. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1.  Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich danych osobowych.

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

 

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna

 

 

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim