Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta dużej rodziny

Czcionka:

 

 

Opłaty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny:

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości: 15,00 zł

Opłacie podlega także domówienie tradycyjnej formy karty w kwocie 10,00 zł.  

Na podstawie art. 13 § 1a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023r. poz. 2424)  W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

 Do wniosku musi być załączony dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty lub za duplikat.

 

 

Sporządziła: Magdalena Giachnas

 


 

Karta Dużej Rodziny – aktualności

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

1. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne

w Zgorzelcu ul. T. Kościuszki 70

lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia

(www.empatia.mrpips.gov.pl).

2. Opłaty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny:

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości: 13,00 zł

Opłacie podlega także domówienie tradycyjnej formy karty w kwocie 10,00 zł.  

Na podstawie art. 13 § 1a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023r. poz. 2424)  W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

 Do wniosku musi być załączony dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty lub za duplikat.

3. Komu przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej - do dnia 30 września roku

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

4. Na jaki czas można uzyskać KDR?

 1. rodzice – bezterminowo
 2. dzieci:
 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;

c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Sporządziła: Magdalena Giachnas

 


 

Opłaty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny:

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości: 13,00 zł

Opłacie podlega także domówienie tradycyjnej formy karty w kwocie 10,00 zł.  

Na podstawie art. 13 § 1a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023r. poz. 2424)  W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

 Do wniosku musi być załączony dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty lub za duplikat.

 

Sporządziła: Magdalena Giachnas

 

 

 

 


 

 

Refundacja kosztów zakupu opału z „Karty dużej Rodziny 3+” a sprzedaż węgla przez gminę w trybie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 

W odniesieniu do sygnalizowanego ryzyka wystąpienia znacznego obciążenia budżetu gminnego w związku z rozpoczęciem procesu sprzedaży węgla gospodarstwom domowym na terenie gminy i zapisami zawartymi w karcie dużej rodziny ( zapisy o 20% refundacji przez gminę kosztów zakupu węgla dla rodzin posiadających kartę) informuję , iż po dokonaniu sprawdzeń zapisów uchwały nr 353/14 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29.07.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Zgorzelec – „Karta dużej Rodziny 3+”  w szczególności treści par. 4 ust. 8 nie ma konieczności zmiany treści powyższej uchwały.  Dyspozycja omawianych przepisów dotyczy dopłat do zakupu węgla w sytuacji podpisania umowy pomiędzy gminą a danym składem opalowym– biorąc pod uwagę okoliczność sprzedaży węgla przez gminę w trybie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych omawiany przepis nie znajduje tu zastosowania i 20% refundacja kosztów nie należy się.

 

 

Kierownik GOPS Zgorzelec

Bogumiła Hamielec


Ważna informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 

 

 

Od 9 czerwca 2021r. wprowadzono zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.


Od dzisiaj wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej Karty.
 

Każda osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny (niezależnie, czy posiada Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógła wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian elektroniczna karta będzie wyświetlana tylko w aplikacji mObywatel.

Czym jest mObywatel
https://www.gov.pl/web/mobywatel

 

Opłaty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny:

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złozyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości: 10,00 zł

Opłacie podlega także wydanie dodatkowej formy Karty - w przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o drugą jej formę, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie: 10,00 zł (domówienie tylko i wyłącznie Karty w formie tradycyjnej).

 

 

Sporządziła:

Magdalena Astramowicz

 


Karta Dużej Rodziny - zmiany od 01.01.2019 r.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Poniżej znajduje się link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Zgorzelcu ul. T. Kościuszki 70, pokój nr 1 lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,40 zł.

Komu od 1 stycznia 2019 roku przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Na jaki czas można uzyskać KDR?

 • rodzice - na całe życie, 
 • dzieci - do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:

– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki
w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,

– do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

- dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.


 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, że przystąpił nowy partner w ramach programu „Karta Dużej Rodziny 3+” .

KANGAROO


Krzysztof Styś

59-900 Zgorzelec

ul. Bohaterów Getta 4/1

Tel. 602 526 290

Partner” umożliwi korzystanie przez Rodziny Wielodzietne z gminy Zgorzelec, posiadające Kartę Dużej Rodziny 3+:

• 10 % zniżki w zakupie  obuwia skórzanego,

• 10 % zniżki w zakupie  obuwia tekstylnego, kapcie,

• 10 % zniżki w zakupie  kaloszy.

 


Ustawowe zniżki Karty Dużej Rodziny

 

Od 1 stycznia 2015 r. dorośli członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Oznacza to, że np. przy jednorazowej podróży koleją członkowie rodziny wielodzietnej mogą liczyć w sumie na 62% zniżki.

Karta Dużej Rodziny poza zniżkami ustawowymi uprawnia także do zniżek handlowych w instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Do tej pory do programu włączyły się m.in. banki PKO BP i BOŚ, SIEĆ PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, kina Helios, supermarkety Alma oraz Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS. W sumie do programu przystąpiło już ponad 470 partnerów, którzy oferują zniżki 1500 miejscach.

 

Lista wszystkich zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl.

 

 

                                                                                                                              
 


OFERTA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH POSIADAJĄCYCH
GMINNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY 3+

 

 1. Dostęp do oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach z zastosowaniem zniżek w wysokości 50%.
   
 2. Korzystanie z usług Lodowiska „ŁOŚ” w Łagowie z zastosowaniem zniżki w wysokości 50%.

   
 3. Korzystanie z Publicznego Przedszkola KRASNOLUDKI w Jędrzychowicach z zastosowaniem 80% zniżki.
   
 4. Korzystanie z Publicznego Żłobka w Jędrzychowicach z zastosowaniem 80% zniżki.

   
 5. Korzystanie ze zwrotów za bilety okresowe komunikacji lokalnej zakupionych w celu dojazdów do placówek oświatowych (szkoły ponadgimnazjalne,) w wysokości 50%.

     1) Zwroty będą dokonywane na podstawie czytelnych kserokopii tych biletów( miesięcznych lub kwartalnych) lub faktury VAT, dostarczonych do Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy Zgorzelec do 15-ego dnia miesiąca (w przypadku biletów miesięcznych) lub do 15-ego dnia miesiąca ostatniego kwartału (w przypadku biletów kwartalnych).

   2) Refundacja za bilety w wysokości 50% będzie dokonana w formie bezgotówkowej do końca danego miesiąca na PODANYw oświadczeniu numer rachunku bankowego (treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do Programu)”;

 1. Umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania ze zwrotów za szczepienia ochronne zapobiegające groźnym chorobom tzn.:

1) szczepienie przeciwko pneumokokom w wysokości 20%.

2) szczepienie przeciwko meningokokom w wysokości 20%.

Refundacja kosztów nastąpi po dostarczeniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej faktury VAT (do 15 dnia każdego miesiąca) wystawionej na rodzica w formie bezgotówkowej do końca miesiąca na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego (treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Programu)”;

 1. Zniżka w wysokości 50% przy opłatach za najem mieszkania komunalnego. Zniżka zostanie naliczona po zgłoszeniu się do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Zgorzelec.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim