Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Czyste Powietrze"

Czcionka:

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga przy składaniu wniosku o dofinansowanie
w ramach programu Czyste Powietrze 2.0
posiadania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się. Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 111).


Gospodarstwo domowe tworzą:

1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.


Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

  1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej;

  2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
    Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1. imię i nazwisko;

2. numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3. adres miejsca zamieszkania;

4. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o ile je posiada.

 

Więcej informacji o programie na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach dla celów Programu „Czyste Powietrze” można złożyć:
• osobiście w Ośrodku,

za pośrednictwem operatora pocztowego,

elektronicznie (ePUAP).


Zachęcamy beneficjentów programu Czyste Powietrze do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem portalu ePuap z wykorzystaniem powyższego formularza (dołącz pobrany i wypełniony formularz wniosku lub skan wniosku i podpisz pismo Profilem Zaufanym).

 

W przypadku elektronicznego złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, dokument zostanie wydany
w formie elektronicznej i przesłany na konto ePuap, o ile wnioskodawca nie wskaże innej formy odbioru dokumentu.
 

UWAGA !

dla osób uzyskujących dochód z gospodarstwa rolnego!!!


W okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do dnia 23 września Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu
z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego, gdyż obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości dochodu publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.


Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń
z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.


Dochód podlegający odliczeniu:

  • Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić
    w pkt. 4.1 wniosku o żądaniu wydania zaświadczenia.

 

Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie może być wydane z datą wcześniejszą niż
3 miesiące od daty złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.


Podstawa prawna:


• Prawo ochrony środowiska art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia).

 

Sporządziła: Monika Kieliś

ZAŁĄCZNIKI:

								

RODO

Utworzono dnia 22.01.2021, 09:56

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu

Utworzono dnia 22.01.2021, 09:55

Czyste Powietrze - ulotka

Utworzono dnia 22.01.2021, 09:55

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim