Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN + ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Czcionka:

załącznik do Zarządzenia Nr 23/21
Kierownika GOPS w Zgorzelcu
z dnia 31.12.2021r.


Regulamin Klubu Senior + w Gronowie

Klub Senior + w Gronowie funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 191 Rady Ministrów
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025
(t.j. M.P. z 2021r. poz. 10).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu Senior+
  w Gronowie nr 13, zwanego dalej Klubem.

 2. Klub funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Zgorzelcu.

 3. Siedziba Klubu znajduje się w Gronowie nr 13.

§ 2. Cele

Cele szczegółowe Klubu to:

 1. Zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do aktywnego spędzania
  wolnego czasu, różnych form aktywności i integracji seniorów.

 2. Zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz
  środowiska lokalnego.

 3. Poprawa stanu psychofizycznego uczestników.

 4. Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

 

§ 3. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Klubu Senior + w Gronowie może zostać każdy mieszkaniec Gminy Wiejskiej Zgorzelec, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.

 2. Klub dysponuje 20 miejscami utworzonymi w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. W przypadku braku miejsc kandydat może zostać wpisany na listę rezerwową do czasu zwolnienia się miejsca w Klubie.

 3. O przyjęciu do Klubu decyduje Kierownik GOPS lub osoba upoważniona na podstawie kolejności zgłoszeń, o wyniku naboru osoby zainteresowane będą informowane telefonicznie lub listownie.

 4. Zastrzega się możliwość przyjęcia do Klubu większej liczby osób w zależności od potrzeb seniorów i dostępności infrastruktury.

 5. Uczestnictwo w Klubie jest odpłatne zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

 6. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu, tj:

 1. deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior + w Gronowie- załącznik nr 1;

 2. oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania - załącznik nr 2;

 3. zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3;

 4. oświadczenia w zakresie wizerunku - załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;

 5. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa
  w zajęciach
  ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących - załącznik nr 5.

 1. Uczestnictwo w Klubie odbywa się na zasadach:

 1. poszanowania podmiotowości każdego uczestnika, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;

 2. zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa;

 3. zapewnienia otwartego dostępu do usług;

 4. promowania potencjału i doświadczenia seniorów;

 5. motywowania uczestników do samopomocy;

 6. animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby
  i możliwości seniora;

 7. animowania integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym;

 8. promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

 1. Uczestnictwo w Klubie wygasa z chwilą:

 1. zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji z uczestnictwa w Klubie;

 2. śmierci uczestnika;

 3. nieuzasadnionej nieobecności powyżej 1 miesiąca

 

§ 4. Zakres działania

 1. Oferta Klubu Senior+ w Gronowie obejmuje:

 1. usługi o charakterze bytowym,

 2. miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu,

 3. usługi wspomagające,

 4. organizację czasu wolnego,

 5. stworzenie warunków do samopomocy,

 6. umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych
  i integracyjnych,
  rozwój pasji i zainteresowań, itp.,

 7. zaspokojenie potrzeb kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych
  i towarzyskich
  (w tym m.in. umożliwienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych oraz spotkaniach okolicznościowych, itp.),

 8. kształtowanie postawy prozdrowotnej,

 9. stworzenie warunków do rozwoju integracji pomiędzy seniorami
  a środowiskiem
  lokalnym oraz do wolontariatu międzypokoleniowego.

 1. Usługi o charakterze wspomagającym świadczone są przez kadrę merytoryczną Klubu
  oraz przez specjalistów zaangażowanych do realizacji poszczególnych form wsparcia.

§ 5. Organizacja

 1. Klub Senior+ w Gronowie funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 9.00 do 13.00. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania
  także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.

 2. Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu
  opracowanym przez pracownika Klubu, opiniowanym przez Zastępcę Kierownika GOPS, a zatwierdzanym przez Kierownika GOPS.

 3. Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

 1. cyklicznych spotkań, warsztatów tematycznych;

 2. spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez
  okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub
  dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.;

 3. innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

 1. Przyjmuje się, że w trakcie zajęć związanych z wyjazdem poza Gronów, na grupę
  20 uczestników przypada co najmniej jeden opiekun wskazany przez GOPS.

 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Zastępca Kierownika GOPS.

 3. Nadzór nad funkcjonowaniem Klubu sprawuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

§ 6. Dokumentowanie uczestnictwa

 1. Dokumentacja każdego uczestnika Klubu obejmuje:

 1. dokumenty wymienione w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu;

 2. inne dokumenty związane z uczestnictwem w Klubie.

 1. Dokumentację uczestników prowadzi pracownik Klubu.

 2. Dokumentację Klubu stanowią także listy obecności uczestników, dziennik zajęć,
  ewidencje i rejestry, plany/harmonogramy pracy wraz ze sprawozdaniami z ich realizacji, pozostała dokumentacja wynikająca z bieżącego funkcjonowania Klubu.

§ 7. Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnik Klubu ma prawo do:

  1. pobytu w siedzibie Klubu w terminach i godzinach jego funkcjonowania;

  2. czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć oferowanych w Klubie
   i poza
   jego siedzibą pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych ;

  3. promowania i wykorzystywania swojego potencjału i doświadczenia;

  4. udziału w wolontariacie międzypokoleniowym;

  5. korzystania – w obecności kadry lub osób upoważnionych do prowadzenia zajęć - ze sprzętów będących na wyposażeniu Klubu;

  6. korzystania z prasy i wydawnictw przeznaczonych dla uczestników;

  7. korzystania z materiałów przeznaczonych do prowadzenia zajęć/warsztatów
   w obecności osoby upoważnionej do ich prowadzenia.

 2. Uczestnik Klubu ma obowiązek:

  1. poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników;

  2. przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych
   i aktywizujących, jeżeli
   w nich uczestniczy,

  3. dbania o mienie Klubu, pomieszczenia, sprzęty i materiały służące uczestnikom, korzystania z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem;

  4. dbania o estetykę i zachowanie czystości w pomieszczeniach Klubu i innych
   pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia/warsztaty dla uczestników;

  5. zachowania kultury osobistej;

  6. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych;

  7. natychmiastowego zgłaszania kadrze Klubu wszystkich zaobserwowanych
   lub spowodowanych awarii i uszkodzeń;

  8. stosowania się do wskazówek kadry i innych osób upoważnionych do prowadzenia zajęć/warsztatów; ponoszenia odpowiedzialności za szkody
   w mieniu spowodowane
   działaniem umyślnym.

 3. Uczestnikom Klubu zabrania się:

  1. pobytu w siedzibie Klubu poza terminami i godzinami jego funkcjonowania;

  2. wnoszenia na teren Klubu i spożywania alkoholu i innych środków odurzających;

  3. pobytu na terenie Klubu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;

  4. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi na zewnątrz placówki;

  5. wynoszenia poza placówkę sprzętów i wyposażenia Klubu;

  6. samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii
   i usterek;

  7. wprowadzania na teren Klubu osób nieupoważnionych;

  8. wprowadzania na teren Klubu zwierząt.

 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione przez uczestnika do Klubu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Klubu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

 2. Prace wykonane przez uczestników w ramach zajęć nie stanowią ich własności
  i pozostają do dyspozycji Klubu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik GOPS w Zgorzelcu.

 4. Zmiany do Regulaminu wnoszone są w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

ZAŁĄCZNIK NR 1 DEKLARACJA

Utworzono dnia 31.12.2021, 10:02

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

Utworzono dnia 31.12.2021, 10:03

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU

Utworzono dnia 31.12.2021, 10:04

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU

Utworzono dnia 31.12.2021, 10:09

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU

Utworzono dnia 31.12.2021, 10:05

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim