Nabór na Pracownika Socjalnego.

10.04.2024

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO
czytaj dalej...

Nabór na pracownika socjalnego 2024

07.02.2024

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO   http://gopszgorzelec.pl/bip/oferta-pracy/news/nabor-na-pracownika-socjalnego-2024
czytaj dalej...

Ponowny nabór kandydatów do pracy na stanowisko:...

17.11.2022

OGLOSZENIE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70   Ponowny nabór  kandydatów do pracy na stanowisko: Kierownik Klubu Senior + w Gronowie....
czytaj dalej...

Poszukiwany pracownik na stanowisko opiekuna osoby starszej

08.06.2022

Pilnie zatrudnimy na stanowisko opiekunki osób starszych w Gminnym Ośrodku Społecznej w Zgorzelcu 1) Opis stanowiska a) początek zatrudnienia: od zaraz b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie c) wymiar czasu pracy – 2-4 godziny dziennie /w...
czytaj dalej...

Ochrona danych osobowych

13.01.2022

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm. ) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób...
czytaj dalej...


 
   

Informacja o zmienionych godzinach pracy

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu od dnia 16.03.2020r. do 25.03.2020r. będą wykonywać swoje czynności w zmienionych godzinach pracy:

 1. poniedziałek - czwartek od  godz. 7.30 do godz. 15.00
 2. piątek od  godz. 7.30 do godz. 14.00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Bogumiła Hamielec


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
wprowadza obostrzenia ze względu
na rozprzestrzenianie się koronawirusa
SARS-CoV-2

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
od poniedziałku 16.03.2020r. do 25.03.2020 nie będą wizytowali swoich podopiecznych w terenie. Ośrodek zamknięty będzie na wizyty osobiste.

Z pracownikami GOPS prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo. 

telefon: 75 77 52 667

e-mail: gopszgorzelec@wp.pl

 


Szanowni Państwo


W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego Państwa oraz pracowników Ośrodka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
podjął dodatkowe działania służące zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Prosimy klientów o ograniczenie wizyt
w  Ośrodku i w miarę możliwości
o załatwianie większości spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.

 

Telefon: 75-77-52-667

Mail: gopszgorzelec@wp.pl

 

Zachęcamy do pozostania w domu
i ograniczenia kontaktów na czas kwarantanny.


    Bogumiła Hamielec               

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                              w Zgorzelcu    

 


KOMUNIKAT 

ws. nowego okresu zasiłkowego 2017/2018   

 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że od dnia 01.08.2017r. do dnia 31.12.2017r. Dział Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
  pokój nr 1 i pokój nr 3 będzie przyjmował interesantów  w następujących dniach i godzinach:

 

 1. Poniedziałek od  godz. 8.00 do godz. 16.00
 2. Wtorek – czwartek od  godz. 7.30 do godz. 13.00
 3. Piątki dla interesantów  jest nieczynny.

 

 1. Prosimy o składanie kompletu dokumentów do wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych 500+, rodzinnych i alimentacyjnych.
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu nie kserujemy dokumentów.
 3. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego wydawane
  i przyjmowane będą w pokoju nr 1.
 4. Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydawane
  i przyjmowane będą w pokoju nr 3.
 5. Informacje na temat w/w świadczeń można uzyskać na miejscu w siedzibie Ośrodka oraz pod numerami telefonów:

75 77 52 667,75 77 15 542

 1. Wnioski będzie można składać również przez Internet korzystając z:
 1. portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
 2. platformy usług elektronicznych PUE ZUS 
 3. kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez banki.

 

 Bogumiła Hamielec      

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Zgorzelcu             

 

 

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że w dniu 16.06.2017 r. Ośrodek będzie nieczynny.

                                           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                  w Zgorzelcu                                                                                                       Bogumiła Hamielec

 

 

KR.110.4.2017                                                                                                                                                                                                    Zgorzelec, 10.02.2017 r.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

ogłasza III nabór na stanowisko:

ASYSTENTA  RODZINY


KR.110.1.2017                                                                                                                                                                                                     Zgorzelec, 23.01.2017 r.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

ogłasza II nabór na stanowisko:

ASYSTENTA  RODZINY

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: LUTY  2017 r.

 1. Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie:

 • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez  sąd.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i  instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy :

- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- oraz  innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,

k) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia,

b) komunikatywność,

c) odpowiedzialność,

d) kreatywność,

e) obowiązkowość,

f) rzetelność,

g) zaangażowanie i odporność na stres,

h) zdolności organizacyjne.      

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

 -współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

5.  Informacja o warunkach pracy:

 a) zatrudnienie na umowę o pracę,

 b) zatrudnienie od miesiąca lutego 2017 r.

 c) praca w systemie zadaniowego czasu pracy, w ramach obowiązujących norm czasu pracy,

d) praca jest wykonywana w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu oraz          w środowiskach podopiecznych na terenie gminy wiejskie Zgorzelec.

6. Wymagane dokumenty:

a) CV,

b) List motywacyjny,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

            “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji   zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

i) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została ograniczona lub zawieszona,

j) Oświadczenie kandydata o  wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

k)  prawo jazdy kat. B do wglądu,

l) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 7. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, przy ul. Kościuszki  70 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 8. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) z adnotacją - „ Dotyczy naboru na stanowisko - Asystenta Rodziny” należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu (sekretariat) lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 70

59-900 Zgorzelec

w terminie od 23.01.2017 r. do 31.01.2017 r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 12.00)

APLIKACJE NIEKOMPLETNE LUB TE KTÓRE WPŁYNĄ DO OŚRODKA PO OKREŚLONYM WYŻEJ TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

         O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy  informacyjnej GOPS w Zgorzelcu i na stronie internetowej http://gopszgorzelec.pl/bip/

                                                                                                                                                                                 KIEROWNIK

                                                                                                                                                                             BOGUMIŁA  HAMIELEC

Dział Kadr GOPS  Zgorzelec


KR.110.2017                                                            Zgorzelec, dnia 23.01.2017r.        

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

Asystent Rodziny

w GOPS w Zgorzelcu

Informuję że, została zakończona procedura naboru na stanowisko Asystent Rodziny           w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. Żadna z kandydatek nie spełniła wymogów formalnych do pracy na powyższym stanowisku.

 

Kierownik

Bogumiła Hamielec


INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że w dniu 23.12.2016r. Ośrodek będzie czynny do godziny 13,00. 

                                           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                  w Zgorzelcu                                                                                                       Bogumiła Hamielec

 

INFORMACJA

Zgodnie z § 14 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu (Zarządzenie nr 6/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 10 grudnia 2012 r.) osoby, które nie zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych proszone są o odbiór dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, pok. nr 3, w terminie od 23.03.2016 r. do 25.03.2016 r.
Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 6258894

Utworzono dnia: 12.03.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

16.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

16.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

16.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

16.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

16.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

13.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

13.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.07.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.07.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.07.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.07.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.06.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.06.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.06.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.06.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.02.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika III nabór na asystenta rodziny

10.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

22.12.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

22.12.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

22.12.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.03.2016, Administrator Główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.03.2016, Administrator Główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.03.2016, Administrator Główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.03.2016, Administrator Główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.03.2016, Administrator Główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.03.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.03.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.03.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.03.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna